Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Проект "In-TeaM"

                                              

Проектът In-TeaM - "Усъвършенстване на педагогическите умения на учителите / обучителите на възрастни чрез усвояване на иновативни методи на преподаване"(Enhancing the pedagogical skills of teachers/trainers of adult learning through mastering innovative teaching methods) е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма Учене през целия живот, под-програма „ГРЮНДВИГ”– Партньорства за познание.

Основната цел на партньорството е развитието и обмена на иновативни подходи в образованието за възрастни, с цел да се повиши качеството на преподаването и обучителните процеси в страните-участнички. Обменът на добри практики и опит между партньорите се осъществява  по време на участието на преподаватели и обучаеми от организациите партньори в работните срещи по проекта. 

Партньори по проекта:

Academia Istropolitana Nova,
Словакия -Координатор на проекта
Emilija Linguae, Полша
Bimec Ltd.,
България
AKMI Centre for Vocational Training S.A.,
Гърция
IOAN SLAVICI Foundation for Culture and Education,
Румъния
Italian Development Partners sas, Италия
ASOCIACIÓN SIBILA, Испания
Cukurova Ilce Milli Egitim Mudurlugu, Турция
Biedriba Macibu un atputas centrs INDIGO, Латвия
 

 

Дейностите за изпълнение на проекта са свързани с: Провеждането на общо 6 срещи по проекта. Встъпителна, 4 работни и 1 заключителна среща. При встъпителната среща партньорите представиха организациите си и по 1-2 обучителни метода. Партньорите избраха общо 11 метода, които да бъдат включени в проекта и да бъдат подробно представени по време на работните срещи. Създадена е он-лайн платформа по проекта, както и интернет сайт, който се допълва и актуализира със съдействието на всички партньори. По време на работните срещи се правят видео записи на представените методи, които ще се използват при изготвянето на DVD в края на проекта. В резултат на проекта участниците ще усвоят нови иновативни подходи, приложими при обучението на възрастни. 

Информация за проведените срещи можете на видите на следните линкове:

Първа среща проведена в Свати Юр (Svaty Jur), Словакия, 17-18 ноември 2011 г.
http://www.bimec-bg.eu/?cid=6&NewsId=136

Втора среща проведена в Сеута (Ceuta), Испания, 21-22 февруари 2012 г.
http://www.bimec-bg.eu/?cid=6&NewsId=143

Трета среща проведена в София, България, 19-20 юни 2012 г.
http://www.bimec-bg.eu/?cid=6&NewsId=144

Четвърта среща проведена в Пескара (Pescara), Италия, 6 и 7 септември 2012 г.
http://www.bimec-bg.eu/?cid=6&NewsId=149 

Повече информация за проекта, партньорите и обучителните методи можете да намерите на уеб-адрес:

http://www.inteam-project.eu

Този проект е финансиран с помощта на Европейската комисия по линия на програмата „Учене през целия живот".
За съдържанието на публикацията носи отговорност единствено нейният автор. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

 ©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.