Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Споделено
ФИНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ : IGTrain – Обучен да обучава
Интергенеративно обучение на работното място – възможности за създаване на контакти и разпространение

На 22 септември заключителната конференция по проект IGTrain, чиято цел е да обучи опитни работници да предадат знанията си на по-младите си колеги на тяхното работно място, се състоя в Espace Monte Paschi Belgio в Брюксел. Събитието бе организирано от Partenalia AISBL, водещ партньор по работен пакет „Разпространение” на IGTrain, както и от останалите партньори в консорциума (Verein Multikulturell, Bimec Ltd, Mozaik, COOS Марке и Waterpolis).

Конференцията озаглавена „Интергенеративно обучение на работното място – възможности за създаване на контакти и разпространение", започна с приветствено слово произнесено от водещите партньори по проекта: Валя Данкова от Bimec Ltd и Ovagem Agaydian от Verein Multikulturell. След това Cecilia Liljegren, служител Проекти към EACEA направи интерактивна презентация чрез уебсайта на EACEA и представи на партньорите настоящите възможности за финансиране в рамките на Ключов пакет 2 от програмата Erasmus +. По-специално, тя подчерта, че програмата предоставя възможности на организациите да работят заедно, споделяйки си добри практики и новаторски подходи за подпомагане разработката и осъществяването на съвместни учебни програми за професионално обучение, програми и методики за преподаване и обучение.

Благодарение на Karine Nicolay (EPALE координатор за Flanders) и Michele Mombeek (EPALE координатор за Брюксел и Валония), публиката имаше възможност по-добре да разбере как функционира EPALE платформата - електронна платформа за обучение на възрастни в Европа - където професионалисти и организации в сектора на обучението за възрастни имат възможността да намерят ресурси, статии, събития, партньори и да се свържат с други организации от сектора. И двамата презентатори подчертаха важността на платформата за намиране на партньори по проекти в други страни.

Втората част на събитието бе представянето на самия проект IGTrain от консорциума. В този контекст, партньорите обсъдиха различните етапи, разясниха преодолените предизвикателства и обсъдиха влиянието, което проекта има в страните партньори и в различните сектори, където бе изпълнен. Важен акцент в дискусията определено бяха основните проектни резултати. По-специално дискусията се фокусира върху мултимедийните продукти, които партньорите получиха и които съдържат информация за проекта) и което е по-важно, за програмата Обучение за обучители и Наръчник на преподавателя, които бяха разработени през тези две години на времетраене на проекта.

След това дискусията бе обогатена с презентации на други два проекта: ILPO (партньорство при интергенеративното обучение), чиято крайна цел е да се създаде партньорство между поколенията, което ще подобри пригодността за заетост и ще намали несъответствиетов уменията на възрастните служители (55+), работещи в сектора на финансовите услуги (FSS), както и в OPC-SFC, сектора който се фокусира върху фини и нетехнически умения и предлага възможност да се обсъди връзката, съществуваща в този контекст с интергенеративното обучение.

Накрая участниците бяха разделени на две групи. Групите бяха организирани в съответствие с интересите на участниците, които те са заявили по време на регистрацията за събитието. Те дадоха възможност на участниците не само да изразяват мнението си и да споделят своите идеи, но и да обмислят нови сътрудничества в областта на образованието за възрастни.

Този проект е финансиран с помощта на Европейската комисия по линия на програмата „Учене през целия живот".
За съдържанието на публикацията носи отговорност единствено нейният автор. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.