BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "GeNeus"

Проект "Генеус – инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете" 

Целта на проекта е да бъдат разработени и популяризирани Набор от матрици за неутрално, спрямо пола, тестване на представяне и способности. Тези тестове трябва да допринесат за равните шансове на двата пола да се справят добре при тестване на тяхното професионално или обучително представяне и ще бъдат свободно достъпни.

Проектът е насочен към 3 основни целеви групи:
 • Центрове за професионално ориентиране, специалисти Човешки ресурси, професионални училища, Центрове за консултиране за професионално ориентиране, Центрове за професионално обучение, агенции за заетост и за търсене и наемане на персонал, неправителствени организации насочени към жени, работодатели;
 • Публични агенции за заетост и други публични организации в сферата на заетостта и професионалното ориентиране;
 • Образователни институции в сферата на професионалното образование.
За да се постигнат целите на проекта, партньорите ще разработят:
 • Общ доклад за тестването на представяне и способности, по отношение на неутралност спрямо пола - Изтегли доклада
 • Набор от матрици за неутрално, спрямо пола, тестване на представяне и способности;
 • Практическо ръководство за прилагане на матриците;
 • Ръководство за прилагане на матриците за всяка целева група.
Този иновативен проект има за цел да окаже положително влияние върху живота на жените като помогне за това те да имат равни възможности с мъжете за професионално образование и развитие.

Продължителността на проекта е 24 месеца от 01.09.2017 до 31.08.2019. Той е финансиран от програма Еразъм+ Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.

В партньорството участват 6 организиции:
 • Frauen im Brennpunkt (Австрия, координатор на проекта);
 • Бимек ООД (България);
 • Inovamais (Португалия);
 • Servicio Regional de Empleo y Formacion de la Region de Murcia (Испания);
 • Instituto Politecnico do Porto (Португалия);
 • Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Италия).
За допълнителна информация, bimec@bimec-bg.eu .

 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие