BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "IGTrain"

Проект IGTrain: „Обучен да обучава – предаване знанията придобити на работното място от поколение на поколение”

Проектът "Обучен да обучава" се осъществи с подкрепата на Европейския съюз в рамките на програма „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme) и подпрограма „Грундвиг” (Grundtvig GMP).

Зад мотивацията за осъществяване на проекта стои фактът, че възрастовата структура на населението в Европа се променя бързо в посока към намаляване на броя на хората в работоспособна възраст. Едновременно с това в европейските страни не се използва цялата налична работна ръка, т.е има непълна заетост.

В тази среда хората над 50 г – основната целева група на проекта:
  • стават все по-голяма част от работната ръка;
  • необходимо им е да работят до по-късна възраст, но в същото време за тях става много трудно да си намерят работа.
Основната цел на проекта беше подобряване и увеличаване заетостта на трудовия пазар на хората над 50 г. Обучавайки хора над 50 г проектът им дава по-добър шанс за успех на пазара на труда, което от своя страна води до намаляване на възможността тази целева група да остане трайно незаета и така подобрява качеството им на живот и чувството на лично удовлетворение и реализация.

В рамките на проекта е разработена обучителна програма за (Обучение за обучители) за хора над 50 години, чиято цел е да развие уменията на тази целева група да предава знания и умения на работното място на по-младите поколения служители. Програмата работи за развиване, както на знанията и уменията на по-възрастните служители за успешното им справяне с ролята на ментори и обучаващи, така и на техните нагласи за интергенеративна работа и общуване.

Проведени бяха пилотни тренинги по програмата с най-малко 10 участника от всяка страна партньор. Част от обучаващите/менторите след завършване на Обучението за обучители проведоха обучителни програми за по-младите служители във фирмите, където работят и дадоха обратна връзка за това как са протекли обученията на работното място.

Резултатите от пилотните обучения на работното място бяха използвани за обобщаване на „Добри практики” за интергенеративно предаване на знания. След приключването на проекта „добрите практики” ще се използват за промотиране и разпростанение на интергенеративното обучение в реална среда, а също и за изтъкване на „добавената стойност” на по-възрастните работници пред техните работодатели.

Ползите от осъществяването на проекта са както за самата целева група – хората на възраст 50+ г., така и за по-младите работници, неуспели още да се докажат и в  началото на работната си кариера. Ползи има и за самите работодатели и като цяло за всички организации и сдружения с насоченост към фирмено обучение, консултиране, човешки ресурси и т.н

Резултати от проекта 

Наръчник на преподавателя - Програмата за обучение на обучители, представена в Наръчника на преподавателя е създадена, за да подпомогне хората на пазара на труда на възраст 50+ да разработват и провеждат обучения на работното място за свои по-млади колеги. Освен общото описание на обучителната програма по проект IGTrain наръчникът включва и детайлно описание на всеки от модулите, както и препоръчителни обучителни методи. Съдържанието на наръчника представлява основата за провеждане на курса за обучение на обучители.

Наръчник на преподавателя на български, английски, испански, италиански, немски, френски, турски и португалски можете да получите безвъзмездно от нас - пишете ни на bimec@bimec-bg.eu .

Кратко обобщение на резултатите от проучването на целевите групи - Този документ е кратко обобщение на резултатите от проучването, което беше проведено чрез въпросници във всички 6 страни участнички в проекта. Документът представлява първата стъпка от дефинирането и разработването на „Ръководстовото за обучители” за хора над 50 години, които провеждат интергенеративни бучения на работното място. Проучването бе проведено в рамките на Работен пакет 2 на Проект IGTrain, в периода от януари до март 2014. Партньорите разработиха комплект от 3 въпросника – по един за всяка целева група, която следва да бъде проучена (1. Обучители; 2. Обучаващи се; 3. Работодатели). Въпросниците съдържаха отворени и затворени въпроси с целта да се извлекат детайлни данни за организиране на едно иновативно обучение на работното място, както и да се оценят съответните нужди, мнения и да се отсеят възможните ключови насоки на обучението, което бе разработено на следващия етап от проекта IGTrain.
Проучването бе проведено във всички 6 страни партньорки: Австрия, България, Италия, Португалия, Белгия и Турция на местен език.

Обобщението на резултатите на български, английски, испански, френски, португалски, турски, италиански и немски можете да получите безвъзмездно от нас - пишете ни на bimec@bimec-bg.eu.

Проектът се изпълни от:

Координатори:
  • Verein Multikulturell, Австрия и
  • Бимек, България
Партньори:
  • COOSS MARCHE, Италия
  • Waterpolis, Португалия
  • Mozaik, Турция
  • Partenalia, Белгия
Този проект е финансиран с помощта на Европейската комисия по линия на програмата „Учене през целия живот".
За съдържанието на публикацията носи отговорност единствено нейният автор. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие