BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "Reach Youth"

Проектът се финансира от програма Еразмус+, Партньорства за иновации и беше изпълнен в периода 01.10.2019 - 30.04.2022.

Изследвания показват, че младите хора в неравностойно положение са уязвими и това ги прави склонни да се присъединяват към антидемократични и популистки течения. Социалните работници и професионалисти трябва да бъдат подготвени и способни да предадат ценностите на демокрацията, активното гражданство, толерантността, междукултурния диалог и способите за управление на конфликти, за да могат успешно да обучават и овластяват младите хора, с които работят. Те трябва и да ги предпазват от последствията, до които водят антидемократичните идеологии. В рамките на проект Reach Youth разработихме инструменти, които да подпомогнат социалните работници и професионалистите, работещи с млади хора в псотигането на тези резултати. Инструментите са отворени обучителни ресурси и могат да се ползават от всички при условията на Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

Инструменти:
 • "НАБОР ОТ ДЕМОКРАТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ И МАТЕРИАЛИ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ"
Комплектът включва инструменти, методи и упражнения за обучение по теми, свързани с демокрацията. Съдържанието на комплекта за интервенция се състои от теми, въз основа на които могат да се провеждат серии от присъствени обучения, които отговарят на нуждите на професионалистите, работещи с младежи и социалните работници.

Изтегли "Набор от инструменти/дейности"
Изтегли "Обучителна програма"
 • Допълнителен модул на тема : „Комуникация и разрешаване на конфликти“
Добрата комуникация и справянето с конфликти са едни от първите умения, които трябва да бъдат придобити с цел успешното въвличане в дебат по темата за демокрацията. Ето защо партньорите в проекта REACH YOUTH решиха да създадат съдържание по тази тема в отделен модул. След завършване на обучението в този модул, професионалистите, които работят с младежи, ще бъдат подготвени да ги научат как да провеждат толерантен дебат в конфликтни ситуации и да водят позитивен диалог.

Изтегли: Допълнителен модул „Комуникация и разрешаване на конфликти“
 • Платформа за електронно обучение
Предвидили сме, че не всеки ще може да се включи в присъственото обучение. За тази цел нашите материали ще бъдат достъпни чрез платформата за електронно обучение REACH YOUTH.

Посети обучителната платформа.
 • Практическо ръководство за прилагане
Това ръководство ще служи за подкрепа на всички, които ще преминат присъственото или електронното обучение, с цел да ги улесни и напътства в прилагането на набора от демократични методи за интервенция в работата с младежи.

Изтегли: Практическо ръководство

Ако имате въпроси или нужда от съдействие за прилагане на описаните инструменти: Свържете се с нас!

Целите, които постигнахме в рамките на проекта бяха:
 • Да предоставим подкрепа на социалните работници и професионалистите в работата им за изграждане на демократична толерантност и взаимно разбирателство сред рискови младежи от маргинализирани групи, които са подложени на екстремистко и анти-демократично влияние;
 • Да предложим начин за преодоляване на антидемократичните настроения сред младежите в неравностойно положение чрез използване на истории, базирани на принципите на демокрация, толерантност и основните права на човека;
 • Да осигурим съвременни методи и инструменти за работа, които дават възможност за дискусии по теми, свързани с политиката и участието на младите хора в обществения живот;
 • Д засилим взаимното разбирателство и културния обмен между младите хора с цел изграждане на по-силна междукултурна и интегрирана Европа.
Партньори по проекта и автори на материалите:
 • Sozialwerk Düren Christen, Германия (координатор)
 • Asociación Caminos, Испания
 • Center for Social Innovation - CSI, Кипър
 • CESIE, Италия
 • Бимек, България
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие